آقای سید کمیل رضازاده

نايب رئيس هيئت مديره


آقای سید مرتضی نریمانی

رئيس هيئت مديره


آقای سید احمد رضازاده

عضو هيئت مديره و مدیر عامل